Usuario anónimo
Conectar
23:41:13 www.culleredo.es :: Inicio :: Catálogo de servizos e solicitudes

Concello de CulleredoCatálogo de servizos e solicitudes

Procura de procedementos
  •  

Alcaldía

Descrición Nivel modernización
Solicitude de acceso á información pública Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude de celebración de matrimonio civil Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Asuntos xerais

Descrición Nivel modernización
Instancia xenérica Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Presentación de ofertas contratos menores Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Queixas, suxestións e peticións Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude a AENA de actividade aérea civil (láser, focos, fogos artificiais, globos, etc.) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Benestar Social

Descrición Nivel modernización
Prestación de apoio á autonomía e atención á dependencia Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Prestación económica municipal de emerxencia para a inserción social (PEEIS) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Cultura e Deportes

Descrición Nivel modernización
Solicitude de instalación deportiva Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Dinamización local

Descrición Nivel modernización
Renovación autorización venda ambulante - Alimentación (Feirón) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Renovación autorización venda ambulante - Polbo (Feirón) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Renovación autorización venda ambulante (Feirón) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Renovación autorización venda de produtos agrícolas - Produtores locais (Feirón) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Solicitude autorización venda ambulante (Feirón) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Solicitude autorización venda de produtos agrícolas - Produtores locais (Feirón) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Economía, Facenda e Patrimonio

Descrición Nivel modernización
Solicitude de uso de instalación municipal Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Solicitude convocatoria pública de subvencións municipais Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Xustificación de subvencións Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Bonificación no IBI dos inmobles con sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía provinte do sol Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Bonificación no Imposto sobre Bens Inmobles en vivendas de protección oficial Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Bonificación no Imposto sobre Bens Inmobles para as familias numerosas Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Bonificación no IVTM en relación á incidencia do carburante empregado no medio Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Bonificación no IVTM en vehículos con máis de 25 anos de antigüidade Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Exención por minusvalía do imposto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Bonificación na taxa por consumo de auga para as familias numerosas Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Bonificación na taxa por consumo de auga por Modulación da Cuantía en Función da Capacidade Económica (MCFCE) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IVTNU) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Intervención - Tesourería

Descrición Nivel modernización
Designación de conta bancaria e comunicación da baixa de datos bancarios Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Orde de domiciliación de Adeudo Directo SEPA Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Medio ambiente

Descrición Nivel modernización
Alta na subministracion de augas Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Baixa no padrón de terrazas Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Licenza de animais potencialmente perigosos Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Licenza de ocupación de vía pública (terrazas) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Limpeza de fincas urbanas Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Solicitude de acondicionamento, mantemento e asfaltado de camiños municipais Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Solicitude de conexión de saneamento Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Solicitude de colectores Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Solicitude de mobiliario urbano (Papeleiras, marquesiñas, bancos, etc.) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Solicitude de puntos de luz e mantemento Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Pasaxes Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Rexistro e Padrón

Descrición Nivel modernización
Dereito de acceso a datos persoais Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Dereito de cancelación de datos persoais Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Dereito de oposición a datos persoais Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Dereito de rectificación de datos persoais Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Solicitude de volante de empadroamento individual Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónicaNivel de modernización 5. Proactivo / Automatizado

Secretaría xeral

Descrición Nivel modernización
Baixa de inscrición no rexistro de parellas de feito Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Inscrición no rexistro de parellas de feito Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Renovación de inscrición no rexistro de parellas de feito Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Seguridade Cidadá e Protección Civil

Descrición Nivel modernización
Solicitude de atestados Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Urbanismo

Descrición Nivel modernización
Informes e consultas urbanísticas Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Licenza de obra maior Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Licenza de obra maior de suministros Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Licenza de segregación e parcelación Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Licenza de 1ª ocupación Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Reposición da legalidade urbanística Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Lenda

Nivel de modernización

  • Nivel de modernización 1. Información Nivel 1. Información
  • Nivel de modernización 2. Descarga de formularios Nivel 2. Descarga de formularios
  • Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica Nivel 3. Iniciación electrónica
  • Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica Nivel 4. Tramitación electrónica
  • Nivel de modernización 5. Proactivo / Automatizado Nivel 5. Proactivo / Automatizado