Usuario anónimo
Conectar
15/01/2021 16:28:35 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoSolicitude de puntos de luz e mantementoNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento a persoa interesada pode solicitar a instalación de novos puntos de luz nas vías públicas ou o mantemento dos xa existentes.
Forma de inicio A instancia de parte.
Quen o pode solicitar? Persoas físicas ou xurídicas.
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano.
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

No Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprida, e os documentos requiridos no procedemento.
A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital.
Órgano que o tramitará? Servizo de Medio, Servizos e Obras.
Observacións As solicitudes de actuacións de mantemento, acondicionamento e/ou asfaltado de camiños de titularidade municipal estudaranse de xeito individual e serán executadas ou non en función das necesidades e prioridades establecidas e tendo en conta as disponibilidades orzamentarias.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Ambas
Outra documentación: Toda aquela documentación necesaria para o procedemento para o que se presenta a solicitude. Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática