Usuario anónimo
Conectar
21:12:51 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoBaixa de inscrición no rexistro de parellas de feitoNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento, as persoas interesadas poderán solicitar a baixa da inscrición no rexistro de parellas de feito
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Persoas físicas
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.
A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital
Tributos Ordenanza fiscal nº 6 Taxa por expedición de documentos
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Secretaría xeral
Órgano que o resolverá? Alcaldía
Cando estará resolto e cando se me notificará? 3 meses
Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso de reposición e contencioso-administrativo conforme ao disposto nos artigos 116, 117 da lei 30/1992, de 26 de novembro e 8.1 e 46.1 da lei 29/1998, de 13 de xullo

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Instancia de solicitude: Instancia de solicitude Obrigatorio Ambas
Declaracións: Demostración efectiva que o feito está en coñecemento das dúas partes, ou exclusivamente da parte que propón a disolución de estar demostrado o abandono efectivo da convivencia coa parella, a través de documentos que así acredíteno (baixa no padrón de habitantes, acta notarial, cambio de dirección,...) Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
REGLAMENTO-RMPH Regulamento do rexistro municipal de parellas de feito
Regulamento
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática