Usuario anónimo
Conectar
23:12:57 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoSolicitude de conexión de saneamentoNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento tramitarase a autorización de enganche á rede de saneamento municipal:
a) A actividade municipal tendente a verificar se se dan as condicións necesarias para autorizar a acometida da rede de saneamento municipal
b) A prestación dos servizos de evacuación de excretas, augas pluviais, negras e residuais, a través da rede de saneamento municipal, e do seu tratamento para depurarlas
Forma de inicio Instancia de parte ou instancia de oficio
Quen o pode solicitar? Persoas físicas ou persoas xurídicas
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Qué documentación debo achegar ? DNI ou CIF e número de conta para domiciliar os recibos
>- Vivenda en propiedade: escritura de propiedade ou contrato de compra-venda, licenza de 1ª ocupación (só no caso de vivenda nova)
- Vivenda en aluguer: contrato de aluguer
- Locais comerciais ou industriais: licenza de apertura ou actividade
Como solicitalo? Oficinas municipais
C/ Conservatorio, 5 baixo
15670 O Burgo
Tfn.: 981 612 033
(Gestagua, S.A.)
Tributos Ordenanza fiscal nº 15 Taxa por servizos de rede de sumidoiros
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Área de Medio, Servizos e Obras
Órgano que o resolverá? Área de Medio, Servizos e Obras
Cando estará resolto e cando se me notificará? O contrato realízase ao momento de presentar a documentación e pagar as taxas
Que efectos ten o silencio administrativo? Non procede
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada. Obrigatorio Ambas

Normativa
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
REGLAMENTO-RMSS Regulamento do servizo de saneamento do Concello de Culleredo, BOP Nº 137 do 21-07-2010
Regulamento

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática