Usuario anónimo
Conectar
19:40:19 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoAlta na subministracion de augasNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento tramitarase a autorización de enganche á rede de auga potable municipal:
a) A actividade municipal tendente a verificar se se dan as condicións necesarias para autorizar a acometida á rede de abastecemento de auga municipal
b) A prestación do servizo de auga potable
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Persoas físicas ou persoas xurídicas
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Qué documentación debo achegar ? - DNI ou CIF
- Número de conta para domiciliar os recibos
- Vivenda en propiedade: escritura de propiedade ou contrato compra-venda, licenza 1ª ocupación (só en caso de vivenda nova)
- Vivenda en aluguer: contrato de aluguer
- Locais comerciais ou industriais: licenza de apertura ou actividade
- Obras: licenza municipal de obra
Lugar e forma de presentación Oficiñas municipais:
R/ Irmáns Suárez Ferrín, nº 4 Baixo Dereita
15174 O Burgo - Culleredo
Tfn.: 981 612 033
Fax: 981 666 822
Correo electrónico: culleredo@gestagua.es
(Gestagua, S.A.)
Tributos Ordenanza fiscal nº 14 publicada no apartado Ordenanzas e Regulamentos da sede electrónica
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Concesionaria do servizo municipal de auga potable do Concello de Culleredo (Gestagua, S.A.)
Órgano que o resolverá? Concesionaria do servizo municipal de auga potable do Concello de Culleredo (Gestagua, S.A.)
Cando estará resolto e cando se me notificará? O contrato realízase ao momento de presentar a documentación e pagar as taxas
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Solicitude Obrigatorio Ambas
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS: DNI ou CIF Obrigatorio Ambas
RESGUARDOS: Número de conta para domiciliar os recibos Obrigatorio Ambas
TITULOS: Escritura de propiedade Opcional Ambas
CONTRATOS: Contrato compra-venta ou contrato de aluguer segundo o caso Opcional Ambas
LICENZAS: Licenza 1ª ocupación, licenza de apertura ou actividade ou licenza municipal de obra segundo o caso Opcional Ambas

Normativa
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
REGLAMENTO-RMAA Regulamento municipal de abastecemento de augas do Concello de Culleredo
Regulamento
NTMEAA Normas técnicas sobre materiais e execución de redes de abastecemento de auga potable do Concello de Culleredo, BOP nº 288, mércores 17-12-2003
Normativa

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática