Usuario anónimo
Conectar
20:41:47 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoSolicitude de colectoresNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento as persoas interesadas poderán solicitar a colocación de colectores para o servizo de recollida de residuos domiciliarios e reciclaxe
Como solicitalo? Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Persoas físicas ou persoas xurídicas
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Qué documentación debo achegar ? Instancia de solicitude
Cualquera outra información que se considere pertinente
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.

A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital.
Órgano que o tramitará? Área de Medio, Servizos e Obras ou Consorcio de As Mariñas
Órgano que o resolverá? Consorcio de As Mariñas
Observacións Consorcio de As Mariñas

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Instancia de solicitude: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática