Usuario anónimo
Conectar
21:57:07 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoSolicitude autorización venda ambulante (Feirón)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento as persoas interesadas poderán solicitar a emisión do permiso de ocupación de vía pública necesaria para a instalación dun posto de venda ambulante no mercado mensual (Feirón)
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Tanto persoas físicas como persoas xurídicas
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Qué documentación debo achegar ? - No caso de persoa física: Fotocopia compulsada do DNI, NIF, pasaporte ou documento que o substitúa
- No caso de persoa xurídica: Fotocopia compulsada do CIF, da escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle fose aplicable. Se non é así, achegar escritura ou acta fundacional, nas que constaren as normas polas que regúlase a súa actividade, inscritas, no seu caso, no correspondente rexistro oficial
- No caso de que o solicitante non actúe en nome propio ou trátese de persoa xurídica, fotocopia compulsada do poder notarial que acredite a representación, así como fotocopia do NIF do apoderado
- Fotocopia compulsada do último recibo acreditativo do pagamento do Imposto de Actividades Económicas correspondente, con indicación do epígrafe ou epígrafes fiscais correspondentes e clase (municipal, provincial ou nacional), ou declaración de exención se é o caso
- Certificado de alta de solicitante no réxime correspondente da Seguridade Social
- Xustificante de estar ao corrente no pagamento das cotizacións á Seguridade Social
- Certificación expedida pola Xunta de Galicia acreditativa da súa inscrición no Rexistro de Comerciantes Ambulantes de Galicia
- Acreditar, se é o caso, a titulación e colegiación oficial, así como a prestación das fianzas e aquelas garantías que sexan esixidas pola lexislación vixente para a venda de determinados produtos ou prestación de determinados servizos. No suposto de non estar obrigado a acreditar os extremos antes expresados, presentarase unha declaración xurada no que se faga constar este pormenor
- Certificación administrativa expedida pola Xunta de Galicia acreditativa de estar ao día no cumprimento das súas obrigas fiscais
- Certificación administrativa expedida pola Axencia Tributaria acreditativa de estar ao día no cumprimento das súas obrigas fiscais
- Declaración de quen vai ser a persoa que exercerá a venda no posto solicitado. No suposto de que sexa un traballador que depende do solicitante, este presentará fotocopia compulsada do documento que acredite a alta de aquel na Seguridade Social
- Declaración expresa na que o peticionario manifesta coñecer as normas ás que debe axustarse a súa actividade e o compromiso de observalas
- Fotocopia compulsada do carné de manipulador de alimentos en vigor, no seu caso, se se van vender produtos alimenticios
- Copia compulsada de póliza contratada en vigor do seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos que puidesen derivarse do exercicio da actividade
- No caso de que o solicitante sexa estranxeiro pertencente a país non comunitario; permisos de residencia e traballo, segundo a normativa específica vixente, ou tarxeta de residencia, no caso de que proceda de país comunitario
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento

A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital
Tributos Ordenanza fiscal nº 20 publicada no apartado Ordenanzas e Regulamentos da sede electrónica
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Área de Promoción Económica
Órgano que o resolverá? Área de Promoción Económica
Cando estará resolto e cando se me notificará? Dos meses
Que efectos ten o silencio administrativo? Negativo
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente

Documentación para achegar
Tipo Presentación
FOTOGRAFÍAS: Dúas fotografías actuais do solicitante (tamaño carné) Obrigatorio Ambas
SOLICITUDES: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Ambas
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS: Fotocopia compulsada do DNI, NIF, pasaporte ou documento que o substitúa, no caso de persoa física Opcional Ambas
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS: No caso de persoas xurídicas: Fotocopia compulsada do CIF, da escritura de constitución ou modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle fose aplicable. Se non é así, achegar escritura ou acta fundacional, nas que constaren as normas polas que se regula a súa actividade, inscritas, no seu caso, no correspondente rexistro oficial Opcional Ambas
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS: No caso de que o solicitante non actúe en nome propio ou se trate de persoa xurídica, fotocopia compulsada do poder notarial que acredite a representación, así como fotocopia do NIF do apoderado Opcional Ambas
XUSTIFICANTES DE PAGO: Fotocopia compulsada do último recibo acreditativo do pagamento do Imposto de Actividades Económicas correspondente, con indicación do epígrafe ou epígrafes fiscais correspondentes e clase (municipal, provincial ou nacional), ou declaración de exención se é o caso Obrigatorio Ambas
CERTIFICADOS: Certificado de alta de solicitante no réxime correspondente da Seguridade Social Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Xustificante de estar ao corrente no pago das cotizacións á Seguridade Social Obrigatorio Ambas
CERTIFICADOS: Certificación expedida pola Xunta de Galicia acreditativa da súa inscrición no Rexistro de Comerciantes Ambulantes de Galicia Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Acreditar, se é o caso, a titulación e colexiatura oficial, así como a prestación das fianzas e aquelas garantías que sexan esixidas pola lexislación vixente para a venda de determinados produtos ou prestación de determinados servizos. No suposto de non estar obrigado a acreditar os extremos antes expresados, presentarase unha declaración xurada no que se faga constar este pormenor Obrigatorio Ambas
CERTIFICADOS: Certificación administrativa expedida pola Xunta de Galicia acreditativa de estar ao día no cumprimento das súas obrigas fiscais Obrigatorio Ambas
CERTIFICADOS: Certificación administrativa expedida pola Axencia Tributaria acreditativa de estar ao día no cumprimento das súas obrigas fiscais Obrigatorio Ambas
DECLARACiÓNS: Declaración de quen vai ser a persoa que exercerá a venda no posto solicitado. No suposto de que sexa un traballador que depende do solicitante, este presentará fotocopia compulsada do documento que acredite a alta daquel na Seguridade Social Obrigatorio Ambas
DECLARACiÓNS: Declaración expresa na que o peticionario manifesta coñecer as normas ás que debe axustarse a súa actividade e o compromiso de observalas Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Fotocopia compulsada do carné de manipulador de alimentos en vigor, no seu caso, se se van vender produtos alimenticios Opcional Ambas
SEGUROS: Copia compulsada de póliza contratada en vigor do seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos que puidesen derivarse do exercicio da actividade Obrigatorio Ambas
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS: No caso de que o solicitante sexa estranxeiro pertencente a país non comunitario; permisos de residencia e traballo, segundo a normativa específica vixente, ou tarxeta de residencia, no caso de que proceda de país comunitario Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
OM-VA Ordenanza reguladora da venda ambulante no Concello de Culleredo
Ordenanza

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática