Usuario anónimo
Conectar
19:50:43 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoSolicitude de atestadosNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición Solicitar copia dos atestados por accidente de tráfico ou a elaboración dun informe por parte da Policía Local
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? O propio interesado ou perxudicado
Prazo de presentación En calquera momento
Qué documentación debo achegar ? Instancia de solicitude debidamente cumprimentada
Documentación acreditativa xustificante da identidade
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento
A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital
Tributos Ordenanza fiscal Nº 6 Taxa por expedición de documentos
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Policía Local
Órgano que o resolverá? Xefatura da Policía Local
Cando estará resolto e cando se me notificará? No prazo máximo dun mes a partires da data de solicitude
Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDE: Solicitude Obrigatorio Ambas
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS: Documentos acreditativos da identidade do solicitante Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
RD 1720/2007 Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal
Real Decreto 1720/2007

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática