Usuario anónimo
Conectar
21:22:34 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoRenovación autorización venda de produtos agrícolas - Produtores locais (Feirón)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento as persoas interesadas poderán solicitar a renovación do permiso para instalar un posto de venda ambulante no mercado mensual (Feirón)
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Tanto persoas físicas coma persoas xurídicas que dispoñan dun posto no mercado mensual
Prazo de presentación Mes de decembro
Qué documentación debo achegar ? Fotocopia compulsada do DNI, NIF, pasaporte ou o documento que o substitúa
Dúas fotografías actuais do solicitante (tamaño carnét)
Certificado de empadroamento
Fotocopia compulsada do último recibo de autónomos
Xustificante do pago da taxa regulada na ordenanza fiscal correspondente
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento

A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital
Tributos Ordenanza fiscal nº 20 publicada no apartado Ordenanzas e Regulamentos da sede electrónica
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Área de Promoción Económica
Órgano que o resolverá? Área de Promoción Económica
Cando estará resolto e cando se me notificará? Un mes
Que efectos ten o silencio administrativo? Negativo
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Ambas
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS: Fotocopia compulsada do DNI, NIF, pasaporte ou o documento que o substitúa Obrigatorio Ambas
CERTIFICADOS: Certificado de empadroamento Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Fotocopia compulsada do último recibo de autónomos Obrigatorio Ambas
XUSTIFICANTES DE PAGO: Xustificante do pago da taxa regulada na ordenanza fiscal correspondente Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
OM-VA Ordenanza reguladora da venda ambulante no Concello de Culleredo
Ordenanza

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática