Usuario anónimo
Conectar
22:33:48 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoRenovación autorización venda ambulante - Polbo (Feirón)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento as persoas interesadas poderán solicitar a renovación do permiso para instalar un posto de venda ambulante no mercado mensual (Feirón)
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Tanto persoas físicas coma persoas xurídicas que dispoñan dun posto no mercado mensual
Prazo de presentación Mes de decembro
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento

A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital
Tributos Ordenanza fiscal nº 20 publicada no apartado Ordenanzas e Regulamentos da sede electrónica
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Área de Promoción Económica
Órgano que o resolverá? Área de Promoción Económica
Cando estará resolto e cando se me notificará? Un mes
Que efectos ten o silencio administrativo? Negativo
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUD: Solicitude Obrigatorio Ambas
FOTOGRAFÍAS: Dúas fotografías actuais do solicitante (tamaño carné) Obrigatorio Ambas
XUSTIFICANTES DE PAGO: Alta no Imposto de actividades económicas e fotocopia compulsada do último recibo acreditativo do pagamento do Imposto de Actividades Económicas correspondente, con indicación do epígrafe ou epígrafes fiscais correspondentes e clase (municipal, provincial ou nacional), ou declaración de exención se é o caso Obrigatorio Ambas
JUSTIFICANTES DE PAGO: Xustificante de estar ao corrente no pago das cotizacións á Seguridade Social Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Fotocopia compulsada do carné de vendedor ambulante expedido pola Xunta de Galicia Obrigatorio Ambas
CERTIFICADOS: Certificación administrativa expedida pola Xunta de Galicia acreditativa de estar ao día no cumprimento das súas obrigas fiscais Obrigatorio Ambas
CERTIFICADOS: Certificación administrativa expedida pola Axencia Tributaria acreditativa de estar ao día no cumprimento das súas obrigas fiscais Obrigatorio Ambas
SEGUROS: Copia compulsada do último recibo acreditativo do seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos que puidesen derivarse do exercicio da actividade Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: No caso de que o solicitante sexa estranxeiro pertencente a país non comunitario; permisos de residencia e traballo, segundo a normativa específica vixente, ou tarxeta de residencia, no caso de que proceda de país comunitario Opcional Ambas
XUSTIFICANTES DE PAGO: Xustificante do pago da taxa regulada na ordenanza fiscal correspondente Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Fotocopia compulsada do carné de manipulador de alimentos en vigor, no seu caso, se se van a vender produtos alimenticios Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
OM-VA Ordenanza reguladora da venda ambulante no Concello de Culleredo
Ordenanza

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática