Usuario anónimo
Conectar
19:43:04 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoLicenza de segregación e parcelaciónNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición Considerarase parcelación urbanística, a división de terreos en dous ou máis lotes ou porcións a fin da súa urbanización ou edificación, xa sexa en forma simultánea ou sucesiva
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Persoas físicas ou persoas xurídicas
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Qué documentación debo achegar ? Instancia de solicitude debidamente cumprimentada
Fotocopia escritura finca matriz
Proxecto técnico
Xustificante pago da taxa
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento
A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital
Tributos Ordenanza fiscal nº 16 Taxa por licenzas urbanísticas
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Rexistro Xeral e unidade administrativa destinataria
Órgano que o resolverá? Concelleiro delegado do área
Cando estará resolto e cando se me notificará? As peticións de licenza resolveranse no prazo de tres meses, a contar dende a presentación da solicitude coa documentación completa no rexistro do concello
Que efectos ten o silencio administrativo? Unha vez que transcorra o prazo sen comunicar ningún acto, entenderase outorgada por silencio administrativo, de conformidade co disposto nos artigos 43 e 44 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
Os prazos que se indican no artigo transcribido poden ser obxecto de ampliación e suspensión nos casos legalmente previstos (art. 42.5 e 6 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo común)

En ningún caso entenderanse adquiridas por silencio administrativo licenzas en contra da lexislación ou plan urbanístico
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Fotocopia escritura finca matriz Obrigatorio Ambas
PROXECTOS: Proxecto técnico Obrigatorio Ambas
XUSTIFICANTES DE PAGO: Xustificante de pago da taxa Obrigatorio Ambas

Normativa
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 2/2016 Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia
Lei 2/2016
PGOU Normativa do planeamento urbanístico vixente
Urbanismo en rede (sólo Mozilla Firefox)

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática