Usuario anónimo
Conectar
21:03:01 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoBaixa no padrón de terrazasNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición As persoas físicas ou xurídicas que gocen de licenza de ocupación de vía pública para a instalación de mesas e cadeiras e queiran causar baixa no padrón de cobramento poderán solicitalo a través deste procedemento
Forma de inicio Tanto a instancia de parte coma de oficio
Quen o pode solicitar? Tanto as persoas físicas como xurídicas que estean a gozar dunha licenza de ocupación de vía pública de mesas e cadeiras
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.

A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital.
Órgano que o tramitará? Área do Medio, Servizos e Obras
Órgano que o resolverá? O concelleiro delegado
Cando estará resolto e cando se me notificará? 3 meses

A presentación da baixa terá efectos a partires do día primeiro do ano seguinte a aquel no que se presente
Que efectos ten o silencio administrativo? Positivo
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDE: Solicitude Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática