Usuario anónimo
Conectar
12:29:29 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoReposición da legalidade urbanísticaNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición Tramitación de expediente de reposición de legalidade urbanística por obras en execución ou rematadas, sen licenza ou sen axustarse á licenza concedida (disciplina urbanística)
Forma de inicio Oficio
Quen o pode solicitar? Persoas físicas e persoas xurídicas
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Qué documentación debo achegar ? Instancia de solicitude debidamente cumprimentada, con indicación das obras que se están a realizar, situación das obras (plano, esbozo, etc.), promotor das obras, etc
Calquera outra información que se considere pertinente
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento
A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital
Órgano que o tramitará? Área de Urbanismo
Órgano que o resolverá? Concelleiro delegado
Cando estará resolto e cando se me notificará? 1 ano desde a data de iniciación do procedemento
Que efectos ten o silencio administrativo? Transcorrido o prazo máximo para resolver sen que se ditase resolución, producirase a caducidade do procedemento. No suposto de que a infracción non prescribise, deberá iniciarse un novo procedemento
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente
Observacións As denuncias particulares non iniciarán por si mesmas un expediente de protección da legalidade urbanística se non que esa é unha competencia municipal

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Instancia de solicitude: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Ambas

Normativa
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 2/2016 Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia
Lei 2/2016
PGOU Normativa do planeamento urbanístico vixente
Urbanismo en rede (sólo Mozilla Firefox)

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática