Usuario anónimo
Conectar
15/01/2021 15:31:16 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoInformes e consultas urbanísticasNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento o cidadán pode solicitar a información básica do réxime urbanístico aplicable a un terreo, polígono ou sector na forma establecida por lei. A información obtida ten un carácter meramente informativo, non vinculante
Forma de inicio Instancia de parte
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Qué documentación debo achegar ? Instancia de solicitude debidamente cumprimentada, acompañada de plano de situación da parcela ou indicación de referencia catastral
Xustificante de pago das taxas
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento
A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital
Tributos Ordenanza fiscal Nº 6 Taxa por expedición de documentos
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Área de Urbanismo
Órgano que o resolverá? Área de Urbanismo
Cando estará resolto e cando se me notificará? O máis breve posible, como máximo 3 meses para emitir o informe urbanístico (art. 100 da Lei 9/2002, do 30 de decembro)
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Instancia de solicitude: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Ambas

Normativa
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 2/2016 Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia
Lei 2/2016
PGOU Normativa do planeamento urbanístico vixente
Urbanismo en rede (sólo Mozilla Firefox)

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática