Usuario anónimo
Conectar
13:17:36 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoSolicitude de inscrición en cursos e actividades culturaisNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento, as personas interesadas poderán realizar a solicitude de matrícula en cursos e actividades culturais
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Persoas físicas
Como solicitalo? Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
O Burgo - Culleredo
Tributos Prezo público en vigor publicado no apartado Ordenanzas e Regulamentos da sede electrónica
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Concellaría de Cultura
Órgano que o resolverá? Concellaría de Cultura
Cando estará resolto e cando se me notificará? Segundo os prazos establecidos na convocatoria
Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente
Observacións Tramitación presencial

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Instancia de solicitude: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Ambas
Documentación propia de cada curso ou actividade: Ademais da instancia de solicitude, haberá que presentar a documentación propia de cada curso ou actividade Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática