Usuario anónimo
Conectar
23:53:25 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoSolicitude de celebración de matrimonio civilNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento, as persoas interesadas poderán solicitar a celebración de matrimonio civil nas dependencias do Concello de Culleredo.
Forma de inicio Instancia de parte.
Quen o pode solicitar? Persoas físicas.
Prazo de presentación En calquera momento.
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento
A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital
Tributos Ordenanza fiscal nº 6 Taxa por expedición de documentos
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o resolverá? A competencia corresponde ao Alcalde coa potestade de delegar en calquera Concelleiro.
Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio.
Recursos posibles Non procede.
Observacións O expediente tramítase no xulgado que corresponda, indicando que quere casar en Culleredo e que desexa que sexa o Alcalde ou Concelleiro que estime.
A instancia de solicitude deberá de estar asinada polos dous solicitantes.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Instancia de solicitude.: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada. Obrigatorio Ambas
Documento de identificación do 1º contraente.: Fotocopia do DNI do 1º contraente. Obrigatorio Ambas
Documento de identificación do 2º contraente.: Fotocopia do DNI do 2º contraente. Obrigatorio Presencial
Documento de identificación da 1º testemuña.: Fotocopia do DNI da 1º testemuña. Obrigatorio Presencial
Documento de identificación da 2º testemuña.: Fotocopia do DNI da 2º testemuña. Obrigatorio Presencial
Resgardo do pago da taxa municipal: Resgardo do pago da taxa municipal Obrigatorio Ambas

Normativa
L 35/1994 Lei 35/1994, do 23 de decembro, de modificación do Código Civil en materia de autorización do matrimonio civil polos alcaldes
Lei 35/1994
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 59/2003 Lei 59/2003, de 19 de decembro, de sinatura electrónica
Lei 59/2003

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática