Usuario anónimo
Conectar
29/10/2020 09:38:48 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoSolicitude de volante de empadroamento individualNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónicaNivel de modernización 5. Proactivo / Automatizado

Nivel de modernización 5. Proactivo / Automatizado

Información
Descrición A través deste procedemento a persoa interesada pode solicitar un volante de empadroamento individual, un documento meramente informativo acerca da residencia e do domicilio habitual no Concello de Culleredo
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Persoas físicas
Prazo de presentación En calquera momento
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento
A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital
Órgano que o tramitará? Rexistro e Padrón
Cando estará resolto e cando se me notificará? Os volantes de empadroamento expediranse no momento da solicitude, tanto presencial como telemáticamente

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Instancia de solicitude: Instancia de solictude debidamente cumprimentada. Obrigatorio Ambas
Documento de identificación do interesado: Documento de identificación do interesado.
No caso de que sexa solicitado por un representante, deberá achegarse documento de identificación e autorización do interesado.
Para os menores non emancipados, documento de identificación do pai/nai ou representante legal e libro de familia.
Obrigatorio Presencial

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 7/1985 Lei 7/1985,de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
Lei 7/1985
L 11/2007 Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos
Lei 11/2007
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 4/2001 Lei Orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do Dereito de Petición
L 4/2001
RD 1720/2007 Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal
Real Decreto 1720/2007
RD 2612/1996 Real Decreto 2612/1996, do 20 de decembro, polo que se modifica o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais aprobado polo Real Decreto 1690/1986, do 11 de xullo
RD 2612/1996

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática