Usuario anónimo
Conectar
20:40:44 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoPrestación económica municipal de emerxencia para a inserción social (PEEIS)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento a persoa interesada pode presentar solicitudes de Axudas de Emerxencia ou de Urxente Necesidade Social que son prestacións económicas de carácter extraordinario, transitorio e non habitual, destinadas a paliar total ou parcialmente, con carácter individualizado, situacións de urxencia de persoas afectadas por un
estado de necesidade e con risco de exclusión social
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Persoas físicas que cumpran os requisitos marcados no Regulamento
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Qué documentación debo achegar ? Instancia de solicitude debidamente cumprida
Documentación relacionada na instancia de solicitude

En todos os casos mediante fotocopia compulsada e/ou orixinal, ou copia máis orixinal para compulsar no rexistro do Concello ou no propio Área de Benestar antes da súa entrada no rexistro
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento

A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital
Órgano que o tramitará? Área de Benestar Social e Igualdade
Órgano que o resolverá? Concelleira delegada da Área de Benestar e Igualdade
Cando estará resolto e cando se me notificará? 1 mes
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Ambas
SOLICITUDES: Documentación relacionada na instancia de solicitude Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 13/2008 Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia
Lei 13/2008
REGLAMENTO-RAPESM Regulamento de acceso ás prestacións económicas municipais de emerxencia para a inserción social
Regulamento

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática