Usuario anónimo
Conectar
19:34:25 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoLimpeza de fincas urbanasNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición Calquera persoa interesada poderá poñer en coñecemento do Concello o estado dun terreo que non manteña as condicións necesarias de seguridade, salubridade e ornato público, así como naquelas nas que se manteñan lixos, residuos urbanos ou entullos, co fin de que se solucionen as deficiencias existentes
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Persoas físicas ou xurídicas
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento

A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital
Órgano que o tramitará? Ärea de Medio Ambiente, Servizos e Obras
Órgano que o resolverá? Concelleiro delegado da Área de Medio Ambiente, Servizos e Obras
Cando estará resolto e cando se me notificará? Cando as normas reguladoras do procedemento non indiquen prazo, este será de tres meses
Que efectos ten o silencio administrativo? Non aplica
Recursos posibles Contencioso-administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, a contar dende a súa notificación, previa a comunicación ao propio alcalde a que fai referencia ao art. 110.3 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
Planos: Plano de situacion Obrigatorio Ambas

Normativa
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
OEL Ordenanza especial reguladora da limpeza e o valado de terreos
Ordenanza

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática