Usuario anónimo
Conectar
23:07:16 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoBonificación na taxa por consumo de auga para as familias numerosasNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento, as persoas interesadas poderán solicitar a bonificación na taxa por consumo de auga para as familias numerosas. A bonificación só será aplicable á vivenda habitual do contribuínte.
Forma de inicio Instancia de parte.
Quen o pode solicitar? Persoas físicas.
Prazo de presentación Anualmente, antes do 1 de xaneiro do ano correspondente ao período impositivo en que se pretenda que comece a mesma. No caso de alta no servizo, a solicitude de bonificación presentarase conxuntamente coa solicitude de alta.
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.
Bonificacións Ordenanza fiscal nº 14 publicada no apartado Ordenanzas e Regulamentos da sede electrónica
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Servizo de Economía e Facenda.
Órgano que o resolverá? O Alcalde-presidente.
Cando estará resolto e cando se me notificará? 3 meses.
Que efectos ten o silencio administrativo? Negativo.
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada. Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Fotocopia compulsada do título de familia numerosa expedido polo órgano competente. Obrigatorio Ambas
CERTIFICADOS: Volante de empadroamento do titular da familia numerosa, referido á situación existente a 31 de decembro do ano inmediato anterior, na que constan os membros da unidade familiar que conviven no inmoble para o que se solicita bonificación. Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais
Real Decreto Lexislativo 2/2004

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática