Usuario anónimo
Conectar
21:48:29 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoBonificación no Imposto sobre Bens Inmobles en vivendas de protección oficialNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento, as persoas interesadas poderán solicitar a bonificación no Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) para os titulares de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado. A bonificación só será aplicable durante os tres primeiros períodos impositivos.
Forma de inicio Instancia de parte.
Quen o pode solicitar? Os titulares de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado.
Prazo de presentación En calquera momento antes do final dos tres períodos impositivos de duración desta.
Como solicitalo? Deputación provincial da Coruña
Servizo de Xestión Tributaria
C/ Archer Milton Huntington, nº 17
15011 A Coruña.

Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.
Bonificacións Ordenanza fiscal nº 1 publicada no apartado Ordenanzas e Regulamentos da sede electrónica
Artigo 73 Real Decreto Lexislativo 2/2004
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Deputación provincial da Coruña.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada. Obrigatorio Ambas
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS: Fotocopia do D.N.I. / N.I.F. do titular do inmoble. Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Fotocopia do último recibo do I.B.I. ou do acordo catastral no que conste a referencia catastral do inmoble. Obrigatorio Ambas
TITULOS: Fotocopia da escritura de compravenda. Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Fotocopia da cédula de cualificación definitiva de vivenda de protección oficial. Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Para as vivendas de prezo taxado fotocopia da resolución ditada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo sobre Financiamento Cualificado da Vivenda de Prezo Taxado co fin de determinar se os parámetros de superficie máxima protexible, prezo da vivenda e límite de ingresos dos adquirentes, non exceden dos establecidos para as vivendas de protección oficial, e recoñecer, se é o caso, o beneficio fiscal instado. Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais
Real Decreto Lexislativo 2/2004
RD 1720/2007 Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal
Real Decreto 1720/2007
L 58/2003 Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria
L 58/2003
OF 1 Ordenanza fiscal nº 1 Imposto sobre bens inmobles
OF 1

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática