Usuario anónimo
Conectar
19:28:45 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoBonificación no IVTM en relación á incidencia do carburante empregado no medioNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento, as persoas interesadas poderán solicitar a bonificación no Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por tratarse dun vehículo híbrido ou que emprega como combustible biogás, gas natural comprimido, metano, metanol ou hidróxeno.
Forma de inicio Instancia de parte.
Quen o pode solicitar? Persoas físicas propietarias de vehículos híbridos ou que empreguen como combustible biogás, gas natural comprimido, metano, metanol ou hidróxeno.
Prazo de presentación En calquera momento do ano.
Como solicitalo? Deputación provincial da Coruña
Servizo de Xestión Tributaria
C/ Archer Milton Huntington, nº 17
15011 A Coruña.

Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.
Bonificacións Ordenanza fiscal nº 2 publicada no apartado Ordenanzas e Regulamentos da sede electrónica
Artigo 73 Real Decreto Lexislativo 2/2004
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Deputación provincial da Coruña.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada. Obrigatorio Ambas
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS: Fotocopia do D.N.I. / N.I.F. do suxeito pasivo. Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Ficha técnica do vehículo. Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Permiso de circulación do vehículo. Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Documentación acreditativa dos requisitos. Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais
Real Decreto Lexislativo 2/2004

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática