Usuario anónimo
Conectar
23:23:50 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoSolicitude a AENA de actividade aérea civil (láser, focos, fogos artificiais, globos, etc.)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición As solicitudes que para o efecto se tramiten sobre a actividade en cuestión e, no seu caso, a súa compatibilidade co espazo aéreo, entenderase deixando a salvo os dereitos de propiedade de terceiros e sen prexuízo de obter os demais permisos, licenzas, habilitacións e outros actos de similar contido que no seu caso precísense ou sexan esixibles por calquera Administración Pública, atendendo á normativa vixente.
Finalmente, e co fin de tramitar axeitadamente as solicitudes, poderase requirir o solicitante a información adicional que.se considere oportuna. Así mesmo, nas respostas que se remitan poderanse facer constar limitacións ou indicacións necesarias para o desenvolvemento seguro da actividade no espazo aéreo considerado e asegurar aspectos relativos á coordinación ATC cando proceda, como por exemplo: limitar a altura a alcanzar polos fogos artificiais, dar aviso por teléfono á dependencia ATC do comezo e terminación da actividade, etc.
Órgano que o tramitará? AENA - FERRONATS
Órgano que o resolverá? AENA - FERRONATS
Lugar e forma de presentación Torre de Control do Aeroporto da Coruña

Esta solicitude deberá ser enviada por correo electrónico a: torrecontrolcoruna @ferrovial.com con copia para ot.ferronats@ferrovial.com.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Presencial
PLANOS: Mapa da zona afectado pola actividade representada en Mapa Aeronáutico Obrigatorio Presencial

Normativa
RD 57/2002 Real Decreto 57/2002, de 18 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Circulación Aérea
Real Decreto 57/2002
R 431020 DGAV Resolución 431020 da Direción Xeral de Aviación Civil
Resolución 431020

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática