Usuario anónimo
Conectar
23:13:53 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoXustificación de subvenciónsNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición A través deste procedemento as asociacións sen ánimo de lucro que recibiron subvencións no procedemento de concorrencia competitiva convocado por parte do Concello, xustifican o gasto realizado
Forma de inicio Instancia de parte
Prazo de presentación Indicado na convocatoria
Lugar e forma de presentación As solicitudes poderán presentarse no Rexistro Municipal do Concello ou en calquera dos rexistros públicos previstos na Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Ademais tamén poderán presentarse de xeito telemático na sede electrónica do Concello de Culleredo.
Órgano que o tramitará? Unidade administrativa destinataria
Órgano que o resolverá? Competerá, por delegación do sr Alcalde-presidente da Corporación, aos concelleiros correspondentes.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Instancia de solicitude: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Telemática
Memoria de actuación: Memoria de actuación, suscrita polo representante legal da ENTIDADE BENEFICIARIA, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos Obrigatorio Telemática
Relación clasificada dos gastos: Relación dos gastos realizados. Facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico mercantil. Obrigatorio Telemática
Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas: Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade Obrigatorio Telemática
Proba do cumprimento das obrigas asumidas na base 15.2: Proba do cumprimento das obrigas asumidas na base 15.2, mediante a aportación de documentos nos que conste a publicidade do financiamento por parte do Concello de Culleredo e do uso da lingua galega e a linguaxe non sexista Obrigatorio Telemática

Normativa
L 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións
Lei 38/2003
RD 887/2006 Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións
Real Decreto 887/2006
L 7/1985 Lei 7/1985,de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
Lei 7/1985
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais
Real Decreto Lexislativo 2/2004
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 27/2013 Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local
Lei 27/2013
L 15/2014 Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa
Lei 15/2014
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 59/2003 Lei 59/2003, de 19 de decembro, de sinatura electrónica
Lei 59/2003
L 11/2007 Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos
Lei 11/2007
L 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Lei 9/2007
D 11/2009 Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
D 11/2009
OM-SUBV Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Culleredo
Ordenanza xeral de subvencións
SUBV MUN 2019 Convocatoria para a concesión de subvencións municipais destinadas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro do termo municipal de Culleredo e bases reguladoras da mesma
Bases reguladoras

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática