Usuario anónimo
Conectar
19:53:08 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoQueixas, suxestións e peticiónsNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición A través deste procedemento, as persoas interesadas poderán presentar as queixas, suxestións e peticións que consideren oportunas, transmitindo calquera idea ou proposta que axude a mellorar os servizos prestados pola organización
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Persoas físicas ou xurídicas
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Órgano que o tramitará? Rexistro xeral e unidade administrativa destinataria
Órgano que o resolverá? En función da cuestión exposta, realizarase conforme á lexislación vixente para o procedemento
Cando estará resolto e cando se me notificará? Aplícase o prazo xenérico de 3 meses
Que efectos ten o silencio administrativo? Non procede
Recursos posibles Non procede

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Instancia de solicitude debidamente cumprimentada: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Ambas
DNI do solicitante: DNI do solicitante Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 7/85 Lei 7/1985,de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
Lei 7/1985
RD 951/2005 Real Decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado
Real decreto 951/2005
L 59/2003 Lei 59/2003, de 19 de decembro, de sinatura electrónica
Lei 59/2003

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática