Usuario anónimo
Conectar
21:11:12 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoSolicitude de uso de instalación municipalNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición A través deste procedemento, os veciños de Culleredo maiores de idade poderán solicitar a utilización de locais municipais para a realización de festas
No caso de que o local municipal sexa utilizado exclusivamente por menores de idade a solicitude deberá ser asinada polo pai, pola nai ou polo titor dun deles, que asume as obrigas que corresponden ao beneficiario
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Persoas físicas
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Como solicitalo? Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento
A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital
Órgano que o tramitará? Área de Presidencia

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Ambas

Normativa
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
OM-UIMCF Ordenanza reguladora da autorización de uso de inmobles municipais para a celebración de festas por parte de grupos de cidadás
Ordenanza

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática