Usuario anónimo
Conectar
21:44:16 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoDereito de oposición a datos persoaisNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Circuíto de tramitación O dereito de oposición é o dereito do interesado a que non se leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese neste nos seguintes supostos:
a. Cando non sexa necesario o seu consentimento para o tratamento, como consecuencia da concorrencia dun motivo lexítimo e fundado, referido á súa concreta situación persoal, que o xustifique, sempre que unha Lei non dispoña o contrario
b. Cando se trate de ficheiros que teñan por finalidade a realización de actividades de publicidade e prospección comercial, calquera que sexa a empresa responsable da súa creación
c. Cando o tratamento teña por finalidade a adopción dunha decisión referida ao afectado e baseada unicamente nun tratamento automatizado dos seus datos de carácter persoal
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? 1. O dereito de acceso será exercido polo afectado
2. Tales dereitos exercitaranse:
a. Polo afectado, acreditando a súa identidade, do modo previsto no artigo seguinte
b. Cando o afectado se encontre en situación de incapacidade ou minoría de idade que o imposibilite o exercicio persoal destes dereitos, poderán exercitarse polo seu representante legal, en cuxo caso será necesario que acredite tal condición
c. Os dereitos tamén poderán exercitarse a través de representante voluntario, expresamente designado para o exercicio do dereito. Nese caso, deberá constar claramente acreditada a identidade do representado, mediante a achega de copia do seu Documento Nacional de Identidade ou documento equivalente, e a representación conferida por aquel
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Como solicitalo? A través dunha comunicación dirixida ao responsable do ficheiro

Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento
A través de calquera medio dos recollidos no art. 38 da Lei 30/92
Órgano que o tramitará? O responsable do ficheiro
Órgano que o resolverá? Alcaldía
Cando estará resolto e cando se me notificará? O responsable do ficheiro resolverá sobre a solicitude de oposición no prazo máximo de dez días a contar dende a recepción da solicitude
Que efectos ten o silencio administrativo? Negativo
Recursos posibles O interesado ao que se denegue, total ou, parcialmente o exercicio dos dereitos de oposición, acceso, rectificación ou cancelación, poderá poñelo en coñecemento da Axencia Española de Protección de Datos ou, no seu caso, do organismo competente de cada Comunidade Autónoma, que deberá asegurarse da procedencia ou improcedencia da denegación
O prazo máximo en que debe ditarse a resolución expresa de tutela de dereitos será de seis meses
Contra as resolucións da Axencia Española de Protección de Datos procederá recurso contencioso-administrativo

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Instancia de solicitude: Instancia de solicitude Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 7/1985 Lei 7/1985,de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
Lei 7/1985
L 11/2007 Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos
Lei 11/2007
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 4/2001 Lei Orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do Dereito de Petición
L 4/2001
RD 1720/2007 Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal
Real Decreto 1720/2007

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática