Usuario anónimo
Conectar
23:36:09 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoPasaxesNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento o interesado/interesados poderá/poderán solicitar o aproveitamento especial para entrada de vehículos a través das beirarrúas ou a modificación/baixa dunha licenza previamente outorgada
Como solicitalo? Instancia de parte ou instancia de oficio
Quen o pode solicitar? As persoas físicas ou xurídicas ao favor das cales se outorguen as licenzas para gozar do aproveitamento especial
Nas taxas establecidas por entrada de vehículos ou carruaxes a través das beirarrúas, terán a condición de suxeito substituto do contribuínte os propietarios dos terreos ou locais a que dean acceso as devanditas entradas de vehículos
Prazo de presentación En calquera momento ao longo do ano
Qué documentación debo achegar ? Instancia de solicitude debidamente cumprimentada
Documentación solicitada na Ordenanza xeral sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial (art. 53)
Lugar e forma de presentación Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.

A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital.
Tributos Ordenanza fiscal nº 18 publicada no apartado Ordenanzas e Regulamentos da sede electrónica
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Área de Medio, Servizos e Obras
Órgano que o resolverá? Área de Medio, Servizos e Obras
Cando estará resolto e cando se me notificará? Tres meses
Que efectos ten o silencio administrativo? Negativo
Recursos posibles Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses
Cualquera outro que se considere procedente

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Ambas
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS: DNI ou CIF do solicitante Obrigatorio Ambas
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS: DNI do representante, se procede Opcional Ambas
ACREDITACIÓNS: Autorización de representación ou acordo adoptado pola comunidade de propietarios, se procede Opcional Ambas
INFORMES: Documentación do inmoble onde conste a referencia catastral do mesmo Obrigatorio Ambas
XUSTIFICANTES DE INGRESO: Derradeiro recibo de pago da pasaxe para a que se solicita a baixa Opcional Ambas
ACREDITACIÓNS: Autorización do cambio de titularidade do anterior titular Opcional Ambas
CONTRATOS: Documento que xustifique a transmisión do inmoble (escritura, contrato, etc.) Opcional Ambas
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS: Fotocopia do CIF da comunidade Opcional Ambas
ACTAS: Fotocopia da acta da constitución da comunidade Opcional Ambas
LICENZAS: Fotocopia da licenza para exercer a actividade Opcional Ambas

Normativa
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
OM-TCVSV Ordenanza municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria
Ordenanza
RD 1372/1986 Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais
Real Decreto 1372/1986

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática