Usuario anónimo
Conectar
19:37:29 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoBonificación no IBI dos inmobles con sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía provinte do solNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición A través deste procedemento, as persoas interesadas poderán solicitar a bonificación no Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) para os titulares de vivendas dotadas de sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía provinte do sol
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Os titulares de vivendas con sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía provinte do sol
Prazo de presentación En calquera momento do ano
Como solicitalo? Deputación provincial da Coruña
Servizo de Xestión Tributaria
C/ Archer Milton Huntington, nº 17
15011 A Coruña.

Casa do Concello
Rúa do Concello, 12
Culleredo

Edificio Servizos Múltiples
Rúa Ramón Cabanillas, 14
Culleredo

Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.
Bonificacións Ordenanza fiscal nº 1 publicada no apartado Ordenanzas e Regulamentos da sede electrónica
Artigo 73 Real Decreto Lexislativo 2/2004
Ordenanzas e Regulamentos
Órgano que o tramitará? Deputación provincial da Coruña

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada. Obrigatorio Ambas
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS: Fotocopia do D.N.I. / N.I.F. do titular do inmoble. Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Fotocopia do último recibo do I.B.I. ou do acordo catastral no que conste a referencia catastral do inmoble. Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Documentación acreditativa de que se instalaron sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía provinte do sol. Obrigatorio Ambas
ACREDITACIÓNS: Documentación acreditativa de que as instalacións para produción de calor inclúen colectores que dispoñen da correspondente homologación pola administración competente. Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais
Real Decreto Lexislativo 2/2004
RD 1720/2007 Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal
Real Decreto 1720/2007
L 58/2003 Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria
L 58/2003
OF 1 Ordenanza fiscal nº 1 Imposto sobre bens inmobles
OF 1

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática