Usuario anónimo
Conectar
15/04/2021 01:43:11 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoSolicitude convocatoria pública de subvencións municipaisNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Convocatoria de axudas para fomentar e promocionar o desenvolvemento de servizos, programas, proxectos e actividades relacionados coas áreas municipais de Benestar Social e Igualdade, Educación, Cultura, Deportes e Participación Cidadá, e Desenvolvemento Económico, Turismo e Festas.
Forma de inicio Instancia de parte.
Quen o pode solicitar? Asociacións e entidades sen ánimo de lucro que cumpran os requisitos establecidos nas bases 3 e 7 da convocatoria.
Prazo de presentación Un mes a partir da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
Qué documentación debo achegar ? - Instancia de solicitud debidamente cumprimentada.
- Anexo I.1 Memoria do servizo, programa, proxecto e actividades, dentro das liñas de actuación incluidas na Base 3ª da Convocatoria.
- Anexo I.2 Orzamento total do servizo, programa, proxecto ou actividade.
- Anexo I.3 Declaración responsable de:
a) Subvencións obtidas e/ou solicitadas para a mesma finalidade.
b) Non estar incursos na prohibición para contratar coas administracións públicas e de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non ter débedas pendentes co Concello de Culleredo.
c) Compromiso de cumprir as condicións impostas nas bases que rexen esta convocatoria.
d) Compromiso de difusión do carácter público da subvención.
e) Uso da lingua galega e linguaxe non sexista, no seu caso.
- Anexo I.4 Certificación do acordo de solicitude da subvención e nomeamento do representante para a mesma.
- Anexo I.5 Autorización ao Concello de Culleredo para solicitar da Seguridade Social e da Facenda Pública os xustificantes de estar ao corrente nas súas obrigas, así como a incorporación ao expediente das acreditacións de non ter débedas pendentes co concello e estar inscrita no Rexistro de Asociacións Municipais.
- Designación de conta bancaria e comunicación da baixa de datos bancarios.
Como solicitalo? As solicitudes poderán presentarse no Rexistro Municipal do Concello ou en calquera dos rexistros públicos previstos na Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Ademais tamén poderán presentarse de xeito telemático na sede electrónica do Concello de Culleredo.
Órgano que o tramitará? Áreas municipais de Benestar Social e Igualdade, Educación, Cultura, Deportes e Participación Cidadá, e Desenvolvemento Económico, Turismo e Festas.
Órgano que o resolverá? Competerá, por delegación do sr Alcalde-presidente da Corporación, aos concelleiros que se indica e se motivará de conformidade co disposto nas Bases reguladoras da subvención desta convocatoria, debendo quedar acreditados os fundamentos da mesma.
Cando estará resolto e cando se me notificará? 3 meses dende a publicación da convocatoria.
Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada Obrigatorio Telemática
Anexo I.1 Memoria do servizo, programa, proxecto ou actividade: Anexo I.1 Memoria do servizo, programa, proxecto ou actividade Obrigatorio Telemática
Anexo I.2 Orzamento total do servizo, programa, proxecto ou actividade: Anexo I.2 Orzamento total do servizo, programa, proxecto ou actividade Obrigatorio Telemática
Anexo I.3 Declaración responsable: Anexo I.3 Declaración responsable Obrigatorio Telemática
Anexo I.4 Certificación do acordo de solicitude da subvención e nomeamento do representante: Anexo I.4 Certificación do acordo de solicitude da subvención e nomeamento do representante Obrigatorio Telemática
Anexo I.5 Autorizacións ao Concello de Culleredo: Anexo I.5 Autorizacións ao Concello de Culleredo Obrigatorio Telemática
Designación de conta: Designación de conta bancaria e comunicación da baixa de datos bancarios Obrigatorio Telemática

Normativa
L 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións
Lei 38/2003
RD 887/2006 Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións
Real Decreto 887/2006
L 7/1985 Lei 7/1985,de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
Lei 7/1985
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais
Real Decreto Lexislativo 2/2004
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 27/2013 Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local
Lei 27/2013
L 15/2014 Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa
Lei 15/2014
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 59/2003 Lei 59/2003, de 19 de decembro, de sinatura electrónica
Lei 59/2003
L 11/2007 Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos
Lei 11/2007
L 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Lei 9/2007
D 11/2009 Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
D 11/2009
OM-SUBV Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Culleredo
Ordenanza xeral de subvencións
SUBV MUN 2019 Convocatoria para a concesión de subvencións municipais destinadas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro do termo municipal de Culleredo e bases reguladoras da mesma
Bases reguladoras

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática