Usuario anónimo
Conectar
13:06:20 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoPreinscrición nas escolas municipais culturais e deportivasNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición do proceso de tramitación Tramitar a prescrición nas escolas municipais  culturais e deportivas nas actividades que estou interesado/a
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Calquer persona interesada en participar nas actividades tendo preferencia as persoas empadroadas no Concello de Culleredo
Prazo de presentación do 26 de agosto ao 4 de setembro de 2019
Lugar e forma de presentación Presencialmente no Edificio Servizos Múltiples , rúa Ramón Cabanillas nº14, ou telemáticamente a través deste formulario web
Tributos Servizo gratuito
Órgano que o tramitará? Concelleira delegada de Participación cidadá, educación e medio rural e Concelleiro delegado de Desenvolvemento local, cultura, festas e turismo
Órgano que o resolverá? Concelleira delegada de Participación cidadá, educación e medio rural e Concelleiro delegado de Desenvolvemento local, cultura, festas e turismo
Cando estará resolto e cando se me notificará? 10 de setembro listaxe provisional de todas as prescricións é o día 13 de setembro o sorteo público
Recursos posibles Recurso de reposición no plazo dun mes dende a notificación da resolución
Contencioso-administrativo ante o xulgado do Contencioso no plazo de 2 meses
Calquera outro que se estime procedente


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Formulario web ou Instancia de preinscrición: Formulario web ou Instancia de preinscrición debidamente cumprimentada Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
L 11/2007 Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos
Lei 11/2007
L 59/2003 Lei 59/2003, de 19 de decembro, de sinatura electrónica
Lei 59/2003

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática