Usuario anónimo
Conectar
12:33:32 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de Culleredo



Solicitude de instalación deportiva



Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición A través deste procedemento, os colexios, as ANPA, as entidades deportivas, as entidades de benestar social e as peñas poderán solicitar a utilización de instalacións deportivas municipais
Forma de inicio Instancia de parte
Quen o pode solicitar? Os colexios, as ANPA, as entidades deportivas, as entidades de benestar social e as peñas (aluguer)
Prazo de presentación Do 15 de xuño ao 6 de xullo de 2020
Como solicitalo? A través do rexistro telemático co DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital ou a través dos demais rexistros contemplados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro
Órgano que o tramitará? Área de política social, mocidade e promoción do deporte
Tributos Prezo público por utilización de instalacións deportivas
Observacións Non poderán concorrer á convocatoria as entidades que teñan algunha débeda co Concello de Culleredo en concepto de aluguer de instalacións deportivas
Instalacións POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TARRÍO (Colexios, ANPA, entidades deportivas, entidades de benestar social e aluguer para peñas)

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VILABOA (Colexios, ANPA, entidades deportivas, entidades de benestar social e aluguer para peñas)

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ALMEIRAS (Colexios, ANPA, entidades deportivas, entidades de benestar social e aluguer para peñas)

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL BURGO (Colexios, ANPA, entidades deportivas, entidades de benestar social)

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL RÍA DO BURGO (Colexios, ANPA, entidades deportivas, entidades de benestar social)

CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL DO BURGO (Colexios, ANPA, entidades deportivas e aluguer para peñas)

CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE RUTIS (Colexios, ANPA, entidades deportivas e aluguer para peñas)

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Instancia de solicitude Obrigatorio Ambas
Modelo de solicitude de instalación deportiva: Modelo de solicitud de instalación deportiva Obrigatorio Telemática

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 7/1985 Lei 7/1985,de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
Lei 7/1985
L 11/2007 Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos
Lei 11/2007
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
RD 1720/2007 Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal
Real Decreto 1720/2007
L 3/2012 Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia
Lei 3/2012
PREZO INSTALACIONES DEPORTIVAS Prezo público por utilización de instalacións deportivas
Prezo público por utilización de instal

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática