Usuario anónimo
Conectar
02/03/2021 05:37:21 www.culleredo.es :: Inicio :: Información do procedemento

Concello de CulleredoAxudas para os autónomos e microempresas de Culleredo a través do programa PEL-REACTIVANivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Xestionar e controlar as axudas solicitadas por persoas autónomas e microempresas para paliar o impacto económico e social ocasionado polo COVID-19, convocadas no marco do programa do Fondo de Financiamiento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña destinado aos Concellos de menos de 50.000 habitantes.
Forma de inicio A instancia de parte.
Quen o pode solicitar? Estas axudas van dirixidas a persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores/as ao seu cargo e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, que se atopen nalgún dos supostos indicados a continuación:

- Grupo I: Que se viron afectados polo peche en virtude do disposto no RD 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, e a súa modificación aprobada no RD 465/2020, do 17 de marzo.

- Grupo II: Que non se viron afectados ao peche, pero cuxa facturación no segundo trimestre fiscal de 2020 viuse reducida, polo menos, nun 75% en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma. Cando a persoa física ou xurídica non leve de alta os seis meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos, a valoración se levará a cabo tendo en conta o período de actividade.

- Grupo III: Que se viron obrigados a acollerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Emprego), nos termos establecidos no RD 465/2020, de 17 de marzo.
Prazo de presentación A partir do día seguinte á publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP) ata o 25 de novembro de 2020 ás 14:00 horas.
Qué documentación debo achegar ? - Solicitude de axudas PEL-REACTIVA (ANEXO VIII).

- NIF/NIE ou CIF segundo corresponda (só se o presentador difire do interesado).

- Declaración responsable do cumprimento de requisitos e obrigacións (ANEXO IX).

- Modelo de designación de conta bancaria.

- Beneficiarios do Grupo I: Ademais da documentación anterior, certificado actualizado de situación censual da Axencia Estatal Tributaria e informe actualizado de vida laboral da empresa, expedido pola Tesourería xeral da Seguridade Social no que se inclúa o número de traballadores/as.

- Beneficiarios do Grupo II: Ademais da documentación indicada para o Grupo I, acreditación da redución de ingresos desde os seis meses previos á declaración do estado de alarma e ata a data de presentación da solicitude da axuda, mediante a presentación dalgún dos seguintes documentos: copia do libro de rexistro de facturas, libro diario de gastos, libro rexistro de vendas e ingresos e libro de compras e gastos, ou declaracións de IVE/IRPF.

- Beneficiarios do Grupo III: Ademais da documentación indicada para o Grupo I, documento acreditativo da situación de ERTE.
Como solicitalo? Mediante solicitude na sede electrónica do Concello de Culleredo.
Órgano que o tramitará? Concellería de Desenvolvemento local, Cultura, Festas e Turismo.
Órgano que o resolverá? Concellería de Desenvolvemento local, Cultura, Festas e Turismo.
Cando estará resolto e cando se me notificará? 1 mes.
Que efectos ten o silencio administrativo? Negativo.
Recursos posibles Recurso potestativo de reposición ante a Alcaldía-Presidencia, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da notificación do presente acto, ao abeiro do establecido no artigo 124.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de A Coruña que corresponda, no prazo de dous meses, desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, de acordo co establecido nos artigos 8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, de 13 de xullo.
Non poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo, se se interpuxera o potestativo de reposición, en tanto non se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do mesmo polo transcurso do prazo dun mes desde a súa interposición, de acordo co establecido no artigo 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.
Observacións Aos efectos destas Bases, para a consideración de microempresa atenderase ao indicado no Anexo I do Regulamento (UE) 651/2014, da Comisión, de 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado, publicado no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE) L 187, do 26 de xuño de 2014, segundo o cal a categoría de microempresa está constituída por aquelas empresas que ocupan a menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou balance xeral anual non excedan de 2 millóns de ¤.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
SOLICITUDES: Instancia de solicitude debidamente cumprimentada. Obrigatorio Telemática
ANEXO VIII: Solicitude de axuda municipal. Obrigatorio Telemática
ANEXO IX: Declaración responsable do cumprimento de requisitos e obrigacións. Obrigatorio Telemática
Designación de conta bancaria: Designación de conta bancaria segundo o modelo normalizado do Concello. Obrigatorio Telemática
Certificado bancario: Certificado de titularidade bancaria do nº de conta Obrigatorio Telemática
DNI/NIE ou CIF: DNI/NIE ou CIF segundo corresponda. Obrigatorio Telemática
Certificado AEAT: Certificado actualizado de Situación Censal da Axencia Estatal Tributaria. Obrigatorio Telemática
Informe TXSS: Informe actualizado de Vida Laboral da Empresa, expedido pola Tesouraría xeral da Seguridade Social no que se inclúa o número de traballadores/as. Obrigatorio Telemática
Acreditación de la redución de ingresos: Acreditación da redución de ingresos desde o seis meses previos á declaración do estado de alarma e até a data de presentación da solicitude da axuda, mediante a presentación dalgún dos seguintes documentos: copia do libro de rexistro de facturas, libro diario de gastos, libro rexistro de vendas e ingresos e libro de compras e gastos, ou declaracións de IVE, IRPF. Opcional Telemática
Documento acreditativo da situación de ERTE: Documento acreditativo da situación de ERTE. Opcional Telemática

Normativa
OM-SUBV Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Culleredo
Ordenanza xeral de subvencións
L 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións
Lei 38/2003
L 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Lei 9/2007
ODIP-SUBV Ordenanza xeral de subvencións e transferencias da Deputación provincial da Coruña.
Ordenanza xeral de subvencións e transferencias da Deputación provincial da Coruña
L 7/1985 Lei 7/1985,de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
Lei 7/1985
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015
L 3/2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 3/2018
RE 1407/2013 Regulamento (UE) n.º 1407/2013, da Comisión, de 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 352, do 24 de decembro).
Regulamento (UE) 1407/2013
RE 1408/2013 Regulamento (UE) n.º 1408/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola (DOUE L 352, do 24 de decembro).
Regulamento (UE) 1408/2013
RE 2019/316 Regulamento (UE) 2019/316 da Comisión do 21 de febreiro de 2019 polo que se modifica o Regulamento (UE) n.º 1408/2013 relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola.
Regulamento (UE) 2019/316
RE 717/2014 Regulamento (UE) n.º 717/2014, da Comisión, do 27 de xuño, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás ayudas de minimis no sector da pesca e de a acuicultura (DOUE L 190, do 28 de xuño).
Regulamento (UE) 717/2014
BASES PEL-REACTIVA Bases específicas reguladoras das axudas do Concello de Culleredo adherido ao fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña.
Bases PEL REACTIVA

Tramitación telemática
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática